Olej kokosowy Olej z pestek dyni Witamina K2 MK7 z NATTO

Cenne informacje na temat oleju kokosowego, oleju z pestek dyni i innych ciekawych i zdrowych produktów

Jak stosować olej kokosowy na zęby - 4 kroki

Cześć, Hi, Hallo, Hey, สวัสดี, 你好, привет, ハイ.

Zanim przejdziemy do tematu, dzisiaj postanowiłem publikować wpisy w większej ilości tłumaczeń. Właściwie myślę żeby zrobić to w moim jezyku narodowym polskim oraz w dwóch dodatkowych językach czyli tradycyjnie angielskim oraz niespodzianka w japońskim. Dlaczego akurat w tym ostatnim? Odpowiedź jest prosta. Korzystam z japońskiego serwisu blogowego i chciałbym, aby chociaż mała część tych osób trafiła do mnie... udzielała się w komentarzach.

 

Za tłumacza robi robot google :) Więc w razie problemów proszę z nim się kontaktować ^-^

Przechodzimy do tematu.

Co uzyskasz ssąc olej kokosowy:

  • bielsze zęby
  • zęby stają bardziej odporne na zimno i ciepło (redukcja czułości)
  • poprawia flore bakteryjną w jamie ustnej - lecząc

4 kroki - olej kokosowy zastosowanie zęby

  f:id:Olej-Kokosowy:20151215221448j:plain

1 Krok - Musisz być w posiadaniu oleju kokosowego: kup, zdobądź, nie kradnij :D

Tutaj musisz pamiętać aby wybrać najlepszej jakości olej kokosowy. Nie ma tu mowy o oszczędzaniu - w końcu będziecie stosować bezpośrednio w jamie ustnej. Oczywiście najlepszym wyborem będzie olej rafinowany tłoczony na zimno. Różnice między olejem rafinowanym a nierafinowanym virgin opisywałem tutaj.

2 Krok - Włóż porcję oleju kokosowego do ust

Łyżkę stołową oleju wkładamy do ust - nie łykamy! Czynność wykonujemy rano na pusty żołądek o czym pisze Dr Mercola w tym artykule.

3 Krok - Ssij go - przez około 20min

Jest to najtrudniejsza część całego przebiegu sprawy - jednak najważniejsza z nich. Nie należy to do przyjemnych rzeczy, ani miłej rozrywki. Jednakże ... liczą się efekty. Jeśli chcesz uzyskać najlepsze, nie wystarczy minuta ssania oleju kokosowego.

4 Krok - Wypluj i przepłucz

To już koniec. Jeśli ssanie trwało 20 minut, śmiało możesz wypluć wszystko do kosza. Dlaczego do kosza? Olej kokosowy wyciąga wszelkie bakterie i zanieczyszczenia z jamy ustnej dlatego lepiej się tego pozbyć do śmieci.

Warto stosować olej kokosowy na zęby. Jama ustna jest świeża i pachnąca.

 

Eng ver.

Before we get to the topic, today I decided to publish the entries in more translations. Actually, I think to do it in my national language Polish and two additional languages ​​which traditionally English and surprise in Japanese. Why the latter? The answer is simple. Using the Japanese blogging service and I would like to even a small portion of these people came to me ... he gave in the comments.

For the interpreter does Google :) So in case of problems with it, please contact ^ - ^

Go to the topic.

What you get sucked coconut oil:

Whiter Teeth
Teeth become more resistant to cold and heat (reduce sensitivity)
improves the bacterial flora in the oral cavity - healing
4 steps - the use of coconut oil teeth

Step 1 - You must be in possession of coconut oil: buy, get, do not steal: D

Here you must remember to select the best quality coconut oil. There is no question about saving - in the end will be applied directly in the mouth. Of course the best choice would be a refined oil cold pressed. The differences between oil refined and unrefined virgin describing here.

Step 2 - Place the portion of coconut oil in the mouth

Tablespoon of oil put into the mouth - not łykamy! Action performed in the morning on an empty stomach what Dr. Mercola writes in this article.

Step 3 - Suck it - for about 20 minutes

This is the hardest part of the whole course of things - but most important of them. This should not be a pleasant thing, or relaxed entertainment. However ... they count results. If you want to get the best, not enough suction minute coconut oil.

Step 4 - Spit and rinse

This is the end. If the suction lasted for 20 minutes, you can go ahead and spit out all the trash. Why the basket? Coconut oil pulls out all the bacteria and debris from the mouth so better to get rid of the trash.

It should apply coconut oil on the teeth. The mouth is fresh and fragrant.

Japanese ver.

私たちが話題に入る前に、今日私は複数の翻訳内のエントリを公開することにしました。実は、私は自分の国の言語ポーランド語と日本語で伝統的に英語と驚き二つの追加の言語でそれを行うと思います。なぜ後者?答えは簡単です。日本のブログサービスを使用し、私もこれらの人々の小さな部分が私のところに来たいと思います...彼はコメントでした。

^ - インタプリタのためにGoogleが:)だからそれで問題が発生した場合には、ご連絡ください^ん

トピックを参照してください。

あなたはココナッツオイルを吸引し得るもの:

白く歯
歯が寒さと熱に対してより耐性になる(感度を下げます)
ヒーリング - 口腔内細菌叢を改善
4つのステップ - ココナッツオイル歯の使用

ステップ1 - あなたはココナッツオイルを所​​持している必要があります購入、取得、盗むしないでください:D

ここでは、最高品質のココナッツオイルを選択するために覚えておく必要があります。最後に口の中で直接適用されます - 保存については疑問の余地はありません。もちろん、最良の選択は押された精製油の寒さになります。油洗練された未精製処女の違いはここに記述しました。

ステップ2 - 口の中にココナッツオイルの一部を配置

油の大さじは、口の中に入れて - łykamyありません!アクションは、博士Mercola、この記事に書いているものを空腹時に午前中に行きました。

ステップ3 - それを吸う - 約20分

しかし、それらの最も重要な - これが最も難しいもののコース全体の一部です。これは快適なもの、またはリラックスした娯楽であってはなりません。 ...しかし、彼らは結果をカウントします。あなたは最高の、十分ではない吸引分ココナッツオイルを取得したい場合。

ステップ4 - スピットとリンス

これで終わりです。吸引を20分間続いた場合は、先に行くと、すべてのゴミを吐き出すことができます。なぜバスケット?ココナッツオイルはとても良いゴミを取り除くために、口からすべての細菌や残骸を引き出します。

これは、歯の上にココナッツオイルを適用する必要があります。口は新鮮で香り高いです。