Olej kokosowy Olej z pestek dyni Witamina K2 MK7 z NATTO

Cenne informacje na temat oleju kokosowego, oleju z pestek dyni i innych ciekawych i zdrowych produktów

Dlaczego olej kokosowy nie pachnie

Kolejna obietnica poszła na marne. Mianowicie miały ukazać się właśnie w tym poście ciekawe definicje odpowiadające na pytanie, dlaczego olej kokosowy jest zdrowy.

Cóż, nie bądźcie smutni - zapewne powiadam Wam, kiedyś nadejdzie ten dzień. A więc więcej uśmiechu, rozchmurzcie się, będzie miło, przyjemnie i ciągle w temacie oleju.

 

Dzisiaj skupimy się na aspekcie zapachowym. Mianowicie często po różnych blogach możemy przeczytać setki pytań z cyklu:

- kupiłam olej, ale on w ogóle nie pachnie

- coś jest nie tak, dlaczego mój nowo zakupiony olej kompetnie nie ma zapachu

- to musi być jakaś podróba, mój olej kokosowy nie ma zapachu

- szkoda słów, wydałem kase w błoto olej kokosowy ze sklepu "xyz" jest bezwonny

itd. itd. itd.

Nasuwa się myś jak w załączonym obrazie:

                                            f:id:Olej-Kokosowy:20151208195254p:plain

Tego typu komentarzy jest zdecydowanie za dużo. Halo?! Czy nie wydaje się Wam logiczne, że skoro każdy ma problem z zapachem oleju to wszystko jest w najlepszym porządku?

TAK! OLEJ KOKOSOWY RAFINOWANY NIE PACHNIE - tak ma być.

Oczywiście sprawa tyczy się wspomnianego wyżej produktu poddanego obrubce termicznej, stąd brak zapachu, zupełnie innaczej wygląda sytuacja z jego drugim gatunkiem.

TAK! OLEJ KOKOSOWY NIERAFINOWANY PACHNIE PIĘKNIE KOKOSEM - zgadza się.

Oprócz zapachu, ole nierafinowany możemy rozpoznać po kolorze. Wersja ta w postaci stałej jest biała, natomiast rafinowany w takiej samej postaci jest bezbarwny.

A więc, dzisiaj poznaliśmy dwie dosyć istotne różnice pomiędzy olejem rafinowanym, a nierafinowanym. Jaki wybierzecie, decyzja należy od Was i od Waszego portfela :)

Do następnego razu. See Ya.

#dlaczegoolejkokosowyniepachnie #olejrafinowany #olejnierafinowany #olejkokosowyzapach

 

English ver.

Another promise vain. Namely they were supposed to show up just in this post interesting definitions responding to the question, why coconut oil is healthy.

Well, do not be sad - probably tell you, there will come that day. So more smile, cheer up, be nice, pleasant, and still the subject of oil.

Today we will focus on the aspect of scent. Namely, often on different blogs we read hundreds of questions from the series:

- I bought the oil, but it did not smell

- Something is wrong, why my newly purchased kompetnie oil does not smell

- It must be a fake, my coconut oil does not smell

- A loss of words, gave kase in mud coconut oil from the store, "xyz" is an odorless

etc. etc. etc.

Now the mar upset as in the attached picture:

                                            

                                                   f:id:Olej-Kokosowy:20151208195254p:plain

This type of comments is definitely too much. Hello?! Does not it seem logical to you that if anyone has a problem with the smell of oil that everything is in perfect order?

YES! COCONUT OIL REFINED does not smell - so it should be.

Of course, the matter goes for the aforementioned product subject to thermal Obrubce, hence no odor, just busier situation with his second species.

YES! COCONUT OIL UNREFINED COCONUT SMELLS GREAT - agrees.

In addition to the smell, ole refined, we can recognize the color. This version is a white solid, and refined in the same form is colorless.

So, today met two fairly significant differences between oil refined and unrefined. What you choose, it is up to you and from your wallet :)

#coconutoil

Japanese ver.

もう一つの約束の無駄。すなわち、彼らはちょうどココナッツオイルが健康である理由の質問に応答するこの記事面白いの定義に表示されるまでになっていました。

まあ、悲しいことはありません - おそらくその日が来る、あなたを教えてください。だから、より多くの笑顔は、元気、素敵な快適な、と油のさらに対象となります。

今日は香りの側面に焦点を当てます。すなわち、多くの場合、別のブログに私たちは、シリーズからの質問の数百人をお読みください。

- 私は、油を買って、それは臭いませんでした

- 私の新たに購入kompetnieオイルが香りがしない理由は何か、間違っています

- それは偽物である必要があり、私のココナッツオイルは、香りがしません

- 言葉の損失は、ストアから泥のココナッツオイルで加瀬を与え、「XYZ」は無臭です

などなどなど

添付画像のように動揺今マル:

                                        

コメントのこのタイプは、あまりにも多くの間違いです。こんにちは!それは誰もが、油の臭いに問題がある場合は、すべてが完璧な順序であることをことをあなたに論理的なようではありませんか?

YES!ココナッツオイルREFINEDは香りがしない - それはする必要があります。

もちろん、問題は、それゆえ、熱Obrubceに上記の製品の対象は、彼の第二の種と無臭、ちょうど忙しい状況のために行きます。

YES!ココナッツオイル未精製ココナッツ偉大なにおい - 同意します。

洗練されたOLE匂い、に加えて、色を認識することができます。このバージョンは、無色で、同じ形で白色の固体、および洗練されて。

そこで、今日は、洗練された未精製油との間に2つのかなり有意差を満たしました。あなたは何を選ぶか、それはあなた次第とお財布からです:)